добри условия на труд

Добри условия на труд

Добри условия на труд – задължителни за отлична работна среда

Работното място и общуването, напрежението в работната атмосфера, социално и психологическо често могат да доведат до отсъствия по болест и неочаквани злополуки на работното място. Работодателят, който инвестира в здравето и в доброто физическо състояние на своите работници, автоматично бива възнаграден с по-мотивирани, по-здрави и по-усърдни в работата си работници.

Добрите условия на труд на работното място са изключително важни и водят до по-висока производителност. Изследванията доказват, че най-развитите държави и частни компании в света правят големи инвестиции в трудовата медицина и в осигуряването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд на работното място.

Регулярните профилактични прегледи за служителите са добра предпоставка да се намалят отсъствията по болест и злополуките на работното място. Тези инвестиции не са напразни, те обикновено се възвръщат в продължение на 3-5 години.

Всеки работодател има законово, социално и етично задължение за осигуряване на здравословни, безопасни и добри условия на труд на своите служители и работници.

Законодателството по здравословни и безопасни условия на труд определя задълженията на работодателите в тази област. Тук се включват много на брой закони, наредби, правилници, конвенции, международни договори и други.

Например, това са:

  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ),
  • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина,
  • Наредба за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи,
  • Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и други.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят носи изцяло отговорността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо от задълженията на работещите по същия закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от негови органи или е възложена на други компетентни служби или лица.(Чл. 14., ал. 2 от ЗЗБУТ).

Едно от задълженията на работодателя, съгласно чл. 25, ал.1 от ЗЗБУТ (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие с други работодатели да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба по трудова медицина. Право на работодателя е в този случай е да договаря конкретни параметри и цена на обслужването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *